Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

Za każdym sprzedanym produktem stoi historia zadowolonego klienta. Jesteśmy tu po to, aby zapewnić Ci jak najwyższą jakość kupowanych przedmiotów.

Sklep z oświetleniem dla Twojego domu - wiszące, ścienne oraz sufitowe. Piękny design i funkcjonalność. Lampy i żyrandole w niepowtarzalnym stylu to nasza pasja. Nowoczesny minimalizm, pofabryczny industrialny loft a może ponadczasowy wytworny błysk kryształów - wszystko znajdziesz u nas. Lampy LED czarne i białe, żyrandole na pilota lub nowoczesne kinkiety ścienne.

Sprawdź sam - dołącz do grona zadowolonych klientów i przekonaj się jak łatwo i przyjemnie działamy dla Ciebie!


Przedsiębiorstwo ARWIS sp. z o.o.
ul. Łódzka 72
99-200 Poddębice
tel. 43 650 20 90
NIP 8280004054
e-mail: [email protected]

Godz. pracy:
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
We wskazanym czasie możliwy jest odbiór osobisty kupionych produktów.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

Prawo odstąpienia od umowy: 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się ze Spółką telefonicznie lub mailowo. 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225): (a) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (b) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej (wzór oświadczenia jakie należy wykożystać znajduje się na ostatniej stronie niniejszej korespondencji). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni wszystkie uiszczone przez Klienta wpłaty. 4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z pkt. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części: (a) w siedzibie Spółki – podczas odbioru osobistego przesyłki; (b) po dostarczeniu przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera – w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej. Wówczas produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać na adres: Przedsiębiorstwo ARWIS Sp. z o.o., ul. Łódzka 72, 99-200 Poddębice z dopiskiem: „Zwrot”. 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy Klient uiścił Spółce przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient. 6. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Zwrot należności Klientom: 1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: (a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; (b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; (c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Spółki i było uprzednio opłacone z góry; (d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na: (a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: - z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; - przy odbiorze u kuriera lub na poczcie. 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Arena nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze akcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: Spółka (Sprzedający) zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony przedmiot wolny od wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Adres do zwrotów:

Przedsiębiorstwo ARWIS sp. z o.o.
Łózka 72
99-200 Poddębice

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Procedura reklamacji:

Opis procedury reklamacji: 1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub korespondencyjnie na adres: Przedsiębiorstwo Arwis Sp. z o.o., ul. Łódzka 72, 99-200 Poddębice. 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania środkami stosownymi do środków jakimi zgłoszona została reklamacja (wskazany przez kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny). 3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu od Spółki i opisem reklamacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki niezbędnym do rozpatrzenia procesu reklamacyjnego jest dołączenie do towaru oraz formularza zwrotu, protokołu szkody sporządzonego przez kuriera/doręczyciela. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 5. Spółka nie pokrywa / nie rekompensuje kupującemu kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego przedmiotu pod wskazany adres w celu złożenia reklamacji. 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

Informacje dodatkowe:

Prawo odstąpienia od umowy: 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się ze Spółką telefonicznie lub mailowo. 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225): (a) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (b) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej (wzór oświadczenia jakie należy wykożystać znajduje się na ostatniej stronie niniejszej korespondencji). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni wszystkie uiszczone przez Klienta wpłaty. 4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z pkt. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części: (a) w siedzibie Spółki – podczas odbioru osobistego przesyłki; (b) po dostarczeniu przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera – w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej. Wówczas produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać na adres: Przedsiębiorstwo ARWIS Sp. z o.o., ul. Łódzka 72, 99-200 Poddębice z dopiskiem: „Zwrot”. 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy Klient uiścił Spółce przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient. 6. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Zwrot należności Klientom: 1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: (a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; (b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; (c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Spółki i było uprzednio opłacone z góry; (d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na: (a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: - z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; - przy odbiorze u kuriera lub na poczcie. 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Arena nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze akcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: Spółka (Sprzedający) zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony przedmiot wolny od wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Gwarancja

brak gwarancji - rękojmia producenta

DANE SPRZEDAWCY

www_wobako_pl

Łódzka 72

99-200 - Poddębice

NIP: 8280004054