Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

Nasza firma powstała w 1997r od tego cza­su sta­le i dy­na­micz­nie roz­wi­ja­my się, ofe­ru­jąc na­szym klien­tom co­raz to nowe pro­duk­ty w atrak­cyj­nych ce­nach. Od samego początku zajmujemy się szyciem plecaków, toreb, pokrowców itp.

Wszyst­kie pro­duk­ty są fa­brycz­nie nowe - jesteśmy ich producentami. Na każ­dy za­kup w na­szej fir­mie otrzy­mają Państwo pa­ra­gon lub fak­tu­rę VAT. Dzię­ki temu macie Państwo pew­ność, że za­ku­pio­ny przez Was pro­dukt po­cho­dzi z le­gal­nej działającej firmy i nie bę­dziecie mieć pro­ble­mów z re­ali­za­cją ewen­tu­al­nej gwa­ran­cji.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na portalu Arena.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres siedziby PPH AGA (wskazany w stopce powyżej), lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: PPH AGA ul. Busolowa 114 , 42-271 Częstochowa. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): Adresat: PPH AGA ul. Busolowa 114 42-271 Częstochowa Ja ........................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy...................................... Data zawarcia umowy ................ Imię i nazwisko .......................... Adres .......................................... Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ............................................ Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy : W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępnym w danym ogłoszeniu internetowym)

Adres do zwrotów:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGA Adam Ozieriański
ul. Busolowa 114
42-271 Częstochowa

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

Jeśli zakupiony u nas towar ulegnie uszkodzeniu lub Państwa zdaniem funkcjonuje nieprawidłowo możecie go Państwo dostarczyć do nas. Przed zwrotem prosimy o kontakt z nami. W przypadku wysyłki przedmiotu do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: [email protected], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 4. Odbiór reklamowanego towaru następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Gwarancja

Gwarancja produktu -24 miesiące
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

DANE SPRZEDAWCY

ozier

ul. Busolowa 114

42-271 - Częstochowa

NIP: 5731833160