Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

New-Electric - autoryzowany importer i dystrybutor marek takich jak Signaflex, Cronos, Heckermann, Kemei czy Lescolton.

W naszej ofercie znajdziesz bardzo szeroką gamę produktów z kategorii takich jak akcesoria GSM, małe i średnie AGD oraz wiele, wiele innych.

Produkty z naszej oferty wysyłane są z Polski i objęte gwarancją na terenie kraju.


Regulamin
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

2. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

5. Dostawy produktów zakupionych w ramach portalu internetowego Arena.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

Art. 37. Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Art. 39. Obowiązki dystrybutora

Dystrybutor jest obowiązany do: 1) udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu: a) wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru, b) oznakowanego zgodnie z art. 14 ust. 1; 2) umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość - do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu; 3) udostępniania na rynku sprzętu wraz z dołączoną do niego informacją, o której mowa w art. 13 ust. 1, w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie miasta Częstochowa:
1. BOWI Zakład Przetwórstwa Zużytego Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego, ul. Ogrodowa 64A, 42-202 Częstochowa
2. STALA Group Sp. z o.o., ul. Dolna 6, 42-202 Częstochowa
3. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna, 42-263 Wrzosowa
Wszystkie punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/gios

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

15 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

Odstąpienie od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa jest możliwe w sytuacji gdy zakupu dokonała osoba fizyczna. Dopuszczalne są odstąpienia od umowy złożone przez jednoosobowe działalności gospodarcze w przypadku gdy profil działalności NIE jest zbieżny z typem zakupionego przedmiotu.

Adres do zwrotów:

BIG5 Magazyn
ul. Strefowa 9D
42-202 Częstochowa

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Procedura reklamacji:

Jak zgłaszać reklamację?

1. Kupujący zgłaszając reklamację zobowiązany jest określić, czy składa ją w ramach gwarancji, czy rękojmi. Jeśli kupujący nie określi typu zgłoszenia na formularzu reklamacyjnym lub w inny sposób umożliwiający późniejsze potwierdzenie (mailowo/ w nagranej rozmowie) to Sprzedający będzie rozpatrywał reklamację w reżimie przez siebie uznanym za stosowny.

2. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wysłanie wiadomości mailowej na adres: [email protected] lub kontakt telefoniczny z infolinią pod numerem 34 307 21 00 wew. 3. Zgłoszenie musi zawierać opis usterki co umożliwi podjęcie stosownych działań.

3. Podstawą przyjęcie reklamacji jest dowód zakupu. Domyślnie zalecamy posługiwanie się fakturą, lub jej numerem, ale w razie jej braku wystarczy dowolna inna informacja pozwalająca nam namierzyć właściwą transakcję.

4. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi konsumenckiej odpowiadamy na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klient zostanie obciążony kosztem przesyłki zwrotnej oraz (jeśli jej nie ponosił) przesyłki do serwisu.

6. Decyzję reklamacyjną wraz z raportem serwisowym dołączamy do przesyłki zwrotnej odsyłanej do Kupującego.

7. Reklamowany produkt musi zostać odpowiednio zabezpieczony na czas transportu do Serwisu. W przypadku gdy produkt ulegnie uszkodzeniu w transporcie do Sprzedającego, zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia przesyłki lub odmowę realizacji reklamacji i zwrócenie produktu w takim stanie w jakim go otrzymaliśmy.

8. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Informacje dodatkowe:

Odstąpienie od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa jest możliwe w sytuacji gdy zakupu dokonała osoba fizyczna. Dopuszczalne są odstąpienia od umowy złożone przez jednoosobowe działalności gospodarcze w przypadku gdy profil działalności nie jest zbieżny z typem zakupionego przedmiotu.

Gwarancja

Dodatkowe informacje
1. Gwarancja, jeśli nie napisano inaczej w ofercie czy dokumentach dołączonych do zakupionego produktu, udzielona jest na czas 24 miesięcy dla osób fizycznych lub 12 miesięcy dla firm i JDG.

2. Reklamowany produkt należy wysłać wraz z dołączonym opisem usterki, na adres podany na dole niniejszej zakładki.

3. Reklamacja z tytułu gwarancji nie wymaga osobnego zgłoszenia mailowego czy telefonicznego.

4. Czas realizacji naprawy uzależniony jest od tematu zgłoszenia i/lub aktualnej dostępności części zamiennych. Domyślnie nie powinien przekraczać 14 dni, ale w losowych sytuacjach, niezależnych od Gwaranta, czas ten może ulec wydłużeniu.

5. Reklamowany z tytułu Gwarancji produkt należy wysłać do serwisu na własny koszt. W przypadku uznania reklamacji Serwis odsyła produkt na swój koszt.

6. W przypadku potwierdzenia występowania usterki Gwarant uznaje wynik reklamacji jako pozytywny i może podjąć następujące decyzje dotyczące sposobu realizacji:

Naprawa - jeśli to możliwe w pierwszej kolejności produkt zostanie naprawiony, a wymagające tego części zostaną wymienione na nowe.
Wymiana - w przypadku braku możliwości naprawy produktu, wymienimy go na nowy. Przesyłkę bezpłatnie dostarczymy na wskazany adres na terenie Polski.
Zwrot środków - w sytuacji braku możliwości naprawy oraz wymiany produktu na nowy, dokonamy zwrotu środków finansowych. Środki zostaną zwrócone na instrument płatniczy z którego dokonywana była wpłata. Jeśli płatność byłą uiszczona za pobraniem to poprosimy o numer konta do przelewu zwrotnego.
7. Jeśli reklamacja zostaje uznana za bezzasadną, lub usterka nie zostaje wykryta, mogą zostać naliczone koszty diagnozy i przesyłki zwrotnej.

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz usterek powstałych w wyniku niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją użytkowania.

9. Gwarancja działa tylko na terenie Polski. Jeśli reklamowany produkt użytkowany jest poza granicami RP to należy go dostarczyć na adres serwisu na własny koszt, a także być gotowym na pokrycie kosztu przesyłki zwrotnej, za wyjątkiem sytuacji gdy produkt ma być odesłany po naprawie na adres na terytorium Polski.Adres do wysyłki reklamowanych produktów:

BIG5 Serwis

ul. Strefowa 9D

42-200 Częstochowa

DANE SPRZEDAWCY

new_electric

Ul. Strefowa 9D

42-202 - Częstochowa

NIP: 6861576041