Wszystkie kategorie
Moja ArenaZaloguj się lub utwórz konto

unilighteurope sprzedawca

Informacje

unilighteurope

Polityka jakości Na rynku znajduje się wiele źródeł światła LED, których właściwości nie odpowiadają parametrom deklarowanym przez producentów lub dystrybutorów. Z naszego doświadczenia wynika, że w wielu przypadkach zawyżana jest moc żarówek. Zwykle z zawyżoną mocą idzie zawyżenie ilości emitowanych lumenów. Choć osiągamy dzięki temu „energooszczędność” jest ona pozorna i okupiona zbyt słabym, męczącym oczy i nie pełniącym swojej praktycznej oraz estetycznej funkcji światłem. Najczęściej takie produkty zawierają tanie, niemarkowe diody o bardzo niskim współczynniku oddawania barw – co zniekształca widziane kolory czyniąc je słabo rozróżnialnymi. Kolejnym mankamentem takich produktów jest zastosowanie tanich zasilaczy wywołujących widoczne pulsowanie światła. Zasilacze takie często ulegają awarii w okresie o wiele krótszym, niż czas ochrony konsumenta przez rękojmię. Nasze produkty zaprojektowane są tak, by uniknąć powyższych wad. Na każdym etapie produkcji wdrożona jest ścisła kontrola jakości, przez co na wstępie odrzucamy egzemplarze posiadające wady ukryte. Przyzakładowe laboratorium wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt służący pomiarom fotometrycznym i elektrycznym pozwala nam na dokładne określenie parametrów naszych produktów. Na miejscu w salonie pokazowym w Jankach, Al Krakowska 44, udostępniamy Klientom profesjonalny tester, na którym sami mogą w prosty sposób sprawdzić parametry naszych produktów - w tym między innymi moc oraz współczynnik mocy świadczący o jakości wykonania zasilaczy. Mając świadomość jakości naszych produktów - poza skrupulatnym przestrzeganiem 2 letniej rękojmi, jaka nakłada na nas polskie prawo – dodatkowo dobrowolnie udzielamy gwarancji na nasze produkty wynoszącej od 2 do 3 lat. Dzięki temu nasi Klienci mogą być spokojni, że kupują sprawdzone produkty, które spełnią ich oczekiwania i nie zawiodą w najmniej oczekiwanym momencie.

Dane firmy

unilighteurope
ul. Szymczaka 5 lok.24
01-227 Warszawa
NIP: 5252774726
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

Prawo odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od zwartej na odległość Umowy, bez podawania przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta. Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna bieg od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia opisanego w ust. 1 Klient dostarczy Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu - pobierz formularz Oświadczenie może zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy tj.Uni Platinum Sp. z o.o. Sp.k. Janki, Al. Krakowska 44, 05-090 Raszyn, dostarczone osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacja@unilight.com.pl. Klient może skorzystać z dostępnego wzoru formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do Regulaminu (uwidoczniony na ostatniej stronie Regulaminu). Skorzystanie z udostępnionego wzoru Regulaminu nie jest obowiązkowe. W przypadku gdy Klient prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Umowę uważa się za nie zawartą. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient skorzystał z Towaru w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, ponosi w wyniku tego odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. W takim przypadku Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

UNI PLATINUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Al. Krakowska 44
05-090 Janki

Adres do zwrotów:

Warunki Gwarancji UNI PLATINUM SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Warszawie, 01-227 Warszawa, ul. Szymczaka 5 lok.24 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000763482, o kapitale zakładowym 198.000,00 zł, wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 525-277-47-26, REGON: 382090323, zwany dalej Gwarantem udziela gwarancji na sprzedawane produkty, chyba że informacja umieszczona na stronie przy danym produkcie w sklepie internetowym www.unilight.com.pl wskazuje, że gwarancja na ten produkt udzielona została przez inny podmiot. W takim przypadku obowiązują warunki gwarancji udzielonej przez podmiot trzeci. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie produktów zakupionych za pośrednictwem Uni Platinum Sp. z o.o. Sp. k. Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jawne Produktu to jest za wady o których Nabywca wiedział w chwili zawarcia Umowy lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów pod warunkiem prawidłowego używania Produktów, zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji oraz używania, wskazanych w instrukcji obsługi danego Produktu Gwarant udziela gwarancji na produkty wynoszącej od 12 do 60 miesięcy licząc od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Okres obowiązywania gwarancji każdorazowo podawany jest na stronie produktu lub karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na opakowaniu produktu. Gwarancja dla firm- 12 miesięcy. Usterka powinna być zgłoszona niezwłocznie jednak nie później, niż w ciągu 14 dni od jej zaistnienia. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest odesłanie wadliwego urządzenia do siedziby Gwaranta, przedstawienie Gwarantowi dowodu zakupu towaru oraz wypełnionej karty reklamacyjnej. Nabywca reklamujący produkt w oparciu o Gwarancję, w zgłoszeniu reklamacyjnym podaje: Nazwę wadliwego urządzenia i numer zamówienia, Datę instalacji i wystawienia rachunku/faktury przez instalatora (o ile dotyczy), Datę ujawnienia usterki, Dokładny opis usterki i okoliczności jej ujawnienia. Pobierz formularz lub Wyślij formularz online Na żądanie Gwaranta Nabywca zobowiązany jest przekazać fotokopię faktury/rachunku wystawionego przez instalatora oraz dokumentacji technicznej instalacji. Na wniosek Gwaranta Nabywca powinien umożliwić przedstawicielowi Gwaranta dostęp do instalacji, w celu przeprowadzenia ekspertyzy. Gwarant w przypadku uznania zasadności zgłoszenia gwarancyjnego, według własnego uznania bezpłatnie naprawi urządzenie, wymieni je na nowe lub zwróci Nabywcy kwotę odpowiadającą cenie jego zakupu. Reklamowane urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami powinno być dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Za uszkodzenia urządzenia wynikające z zastosowania nieodpowiedniego opakowania odpowiada Nabywca. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 14 dni, ale w wyjątkowych sytuacjach (np. wynikających z konieczności sprowadzenia części spoza granic kraju) może on zostać wydłużony do 28 dni. Nabywca każdorazowo jest o takiej sytuacji informowany. Czas ten liczony jest od momentu otrzymania przez Gwaranta reklamowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu i wypełnionym przez Nabywcę zgłoszeniem reklamacyjnym. Gwarancja nie ulega przedłużenia o czas naprawy Produktu lub jego części, co oznacza że po wykonaniu uprawnień Gwarancyjnych nie ulega przedłużeniu czy odnowieniu Gwarancja udzielona na Produkt lub wymienioną część. W przypadku wymiany wadliwego produktu lub jego części na nowe, stosownie do punkt 9, wymieniany Produkt lub jego część, przechodzą na własność Gwaranta Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie, niezawinionych przez Nabywcę Gwarancja zostaje udzielona jedynie na rzecz pierwotnego nabywcy Produktu. Zbycie Produktu na rzecz osoby trzeciej nie powoduję przeniesienia na nią praw gwarancyjnych. Podłączenie urządzenia elektrycznego oraz jego instalacja może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Gwarancja nie obejmuje: Uszkodzeń mechanicznych i wad nimi wywołanych, uszkodzeń transportowych a także wynikających z działania czynników zewnętrznych będących poza kontrolą Gwaranta takich jak między innymi: zalanie, zawilgocenie, zbyt niska lub wysoka temperatura, pożar, wyładowanie atmosferyczne, przepięcie, zwarcie w sieci, wahania napięcia sieci zasilającej, działanie czynników chemicznych i innych. Nieprawidłowego, niezgodnego z instrukcją zainstalowania urządzenia lub użytkowania go niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi w Polsce zasadami i standardami branżowymi w szczególności normami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego. Niewłaściwego użytkowania urządzenia niezgodnego z dokumentami do niego dołączonymi, w tym w szczególności ze specyfikacją, instrukcją oraz zawartymi tam wskazaniami dotyczącymi dopuszczalnych wartości elektrycznych oraz środowiskowych warunków zewnętrznych. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku zerwania plomb, usunięcia tabliczki znamionowej lub nieautoryzowanej naprawy lub ingerencji w konstrukcję urządzenia. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z demontażem i montażem urządzenia. Gwarancja nie obejmuję konserwacji Produktów, wymiany i naprawy zużywalnych w sposób naturalny podzespołów, wymiany materiałów eksploatacyjnych, usuwania zabrudzeń, usuwanie zadrapań lub starcia napisów. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody związane z brakiem możliwości używania urządzenia znajdującego się w naprawie. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Nabywcy do domagania się zwrotu utraconych korzyści, odszkodowania za szkody w mieniu oraz inne wcześniej nie wymienione w związku z wadami urządzenia. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.Reklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Warunki Gwarancji UNI PLATINUM SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Warszawie, 01-227 Warszawa, ul. Szymczaka 5 lok.24 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000763482, o kapitale zakładowym 198.000,00 zł, wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 525-277-47-26, REGON: 382090323, zwany dalej Gwarantem udziela gwarancji na sprzedawane produkty, chyba że informacja umieszczona na stronie przy danym produkcie w sklepie internetowym www.unilight.com.pl wskazuje, że gwarancja na ten produkt udzielona została przez inny podmiot. W takim przypadku obowiązują warunki gwarancji udzielonej przez podmiot trzeci. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie produktów zakupionych za pośrednictwem Uni Platinum Sp. z o.o. Sp. k. Na podstawie niniejszej Gwarancji Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jawne Produktu to jest za wady o których Nabywca wiedział w chwili zawarcia Umowy lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów pod warunkiem prawidłowego używania Produktów, zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji oraz używania, wskazanych w instrukcji obsługi danego Produktu Gwarant udziela gwarancji na produkty wynoszącej od 12 do 60 miesięcy licząc od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Okres obowiązywania gwarancji każdorazowo podawany jest na stronie produktu lub karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na opakowaniu produktu. Gwarancja dla firm- 12 miesięcy. Usterka powinna być zgłoszona niezwłocznie jednak nie później, niż w ciągu 14 dni od jej zaistnienia. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest odesłanie wadliwego urządzenia do siedziby Gwaranta, przedstawienie Gwarantowi dowodu zakupu towaru oraz wypełnionej karty reklamacyjnej. Nabywca reklamujący produkt w oparciu o Gwarancję, w zgłoszeniu reklamacyjnym podaje: Nazwę wadliwego urządzenia i numer zamówienia, Datę instalacji i wystawienia rachunku/faktury przez instalatora (o ile dotyczy), Datę ujawnienia usterki, Dokładny opis usterki i okoliczności jej ujawnienia. Pobierz formularz lub Wyślij formularz online Na żądanie Gwaranta Nabywca zobowiązany jest przekazać fotokopię faktury/rachunku wystawionego przez instalatora oraz dokumentacji technicznej instalacji. Na wniosek Gwaranta Nabywca powinien umożliwić przedstawicielowi Gwaranta dostęp do instalacji, w celu przeprowadzenia ekspertyzy. Gwarant w przypadku uznania zasadności zgłoszenia gwarancyjnego, według własnego uznania bezpłatnie naprawi urządzenie, wymieni je na nowe lub zwróci Nabywcy kwotę odpowiadającą cenie jego zakupu. Reklamowane urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami powinno być dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Za uszkodzenia urządzenia wynikające z zastosowania nieodpowiedniego opakowania odpowiada Nabywca. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 14 dni, ale w wyjątkowych sytuacjach (np. wynikających z konieczności sprowadzenia części spoza granic kraju) może on zostać wydłużony do 28 dni. Nabywca każdorazowo jest o takiej sytuacji informowany. Czas ten liczony jest od momentu otrzymania przez Gwaranta reklamowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu i wypełnionym przez Nabywcę zgłoszeniem reklamacyjnym. Gwarancja nie ulega przedłużenia o czas naprawy Produktu lub jego części, co oznacza że po wykonaniu uprawnień Gwarancyjnych nie ulega przedłużeniu czy odnowieniu Gwarancja udzielona na Produkt lub wymienioną część. W przypadku wymiany wadliwego produktu lub jego części na nowe, stosownie do punkt 9, wymieniany Produkt lub jego część, przechodzą na własność Gwaranta Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie, niezawinionych przez Nabywcę Gwarancja zostaje udzielona jedynie na rzecz pierwotnego nabywcy Produktu. Zbycie Produktu na rzecz osoby trzeciej nie powoduję przeniesienia na nią praw gwarancyjnych. Podłączenie urządzenia elektrycznego oraz jego instalacja może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Gwarancja nie obejmuje: Uszkodzeń mechanicznych i wad nimi wywołanych, uszkodzeń transportowych a także wynikających z działania czynników zewnętrznych będących poza kontrolą Gwaranta takich jak między innymi: zalanie, zawilgocenie, zbyt niska lub wysoka temperatura, pożar, wyładowanie atmosferyczne, przepięcie, zwarcie w sieci, wahania napięcia sieci zasilającej, działanie czynników chemicznych i innych. Nieprawidłowego, niezgodnego z instrukcją zainstalowania urządzenia lub użytkowania go niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi w Polsce zasadami i standardami branżowymi w szczególności normami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego. Niewłaściwego użytkowania urządzenia niezgodnego z dokumentami do niego dołączonymi, w tym w szczególności ze specyfikacją, instrukcją oraz zawartymi tam wskazaniami dotyczącymi dopuszczalnych wartości elektrycznych oraz środowiskowych warunków zewnętrznych. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku zerwania plomb, usunięcia tabliczki znamionowej lub nieautoryzowanej naprawy lub ingerencji w konstrukcję urządzenia. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z demontażem i montażem urządzenia. Gwarancja nie obejmuję konserwacji Produktów, wymiany i naprawy zużywalnych w sposób naturalny podzespołów, wymiany materiałów eksploatacyjnych, usuwania zabrudzeń, usuwanie zadrapań lub starcia napisów. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody związane z brakiem możliwości używania urządzenia znajdującego się w naprawie. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Nabywcy do domagania się zwrotu utraconych korzyści, odszkodowania za szkody w mieniu oraz inne wcześniej nie wymienione w związku z wadami urządzenia. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.