Wszystkie kategorie
Moja Arena

Arena.pl

Informacje

soft99

Soft99 to jedna z najsłynniejszych globalnych marek kosmetyków samochodowych. Ta legendarna japońska firma już od ponad sześćdziesięciu lat zdobywa miłośników na całym świecie. Nowy Samochód S.A. jest wyłącznym oficjalnym importerem i dystrybutorem Soft99 w Europie. Zamawiając u nas masz: gwarancję oryginalności produktów bezpłatną przesyłkę, bez względu na kwotę zamówienia wysyłkę tego samego dnia, przy zamówieniach złożonych do godziny 10:00 numer telefonu, gdzie możesz uzyskać bezpłatne porady w doborze produktów i zasadach pielęgnacji Nasza misja Chcemy, aby nasi klienci mogli dbać o swoje samochody korzystając z kosmetyków najwyższej jakości, nowoczesnych, a przede wszystkim przyjaznych środowisku. Chcemy budować z nimi długotrwałe relacje, dostosowując ofertę do ich potrzeb. Chcemy, by czuli dumę i satysfakcję z kontaktu z legendarną japońską marką.

Dane firmy

soft99
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-725 Warszawa
NIP: 5213670388
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) „Dzień roboczy” lub „Dni robocze” – wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce b) „Klient”–osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną: z którą, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem, może być zawarta umowa sprzedaży lub na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną c) „Konsument” –osoba fizyczna dokonująca z NS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową d) „NS” – Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 725) przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506610, posiadająca NIP: 521 367 03 88, REGON: 147203781, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł (wpłacony w całości), e-mail: info@soft99.eu/sklep@soft99.pl, telefon: 691 344 348 f) „Regulamin” – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, w zakresie usług świadczonych przez NS drogą elektroniczną, niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną g) „Serwis” – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.soft99.eu h) „Strona” – NS lub Klient PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Postanowienia niniejszego pkt odnoszą się do Klientów będących Konsumentami. 2. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży z NS, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 3. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w ppkt 2 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy. 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować NS o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może wysłać pismo na adres NS lub mailem na adres info@soft99.pl , sklep@soft99.pl lub poprzez platformę arena.pl 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 7. W okoliczności odstąpienia od umowy sprzedaży NS zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez NS. 8. NS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 9. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym NS został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 11. Klient powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres NS wskazany w pkt I ppkt 1 lit. d) Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował NS o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 12. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: a) świadczenie usług, jeżeli NS wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi NS nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby NS do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli NS świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

sprzedającyZwroty
Adres do zwrotów:

NOWY SAMOCHÓD SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-725 Warszawa

Adres do zwrotów:

DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) „Dzień roboczy” lub „Dni robocze” – wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce b) „Klient”–osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną: z którą, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem, może być zawarta umowa sprzedaży lub na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną c) „Konsument” –osoba fizyczna dokonująca z NS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową d) „NS” – Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 725) przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506610, posiadająca NIP: 521 367 03 88, REGON: 147203781, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł (wpłacony w całości), e-mail: info@soft99.eu/sklep@soft99.pl, telefon: 691 344 348 f) „Regulamin” – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, w zakresie usług świadczonych przez NS drogą elektroniczną, niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną g) „Serwis” – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.soft99.eu h) „Strona” – NS lub Klient PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Postanowienia niniejszego pkt odnoszą się do Klientów będących Konsumentami. 2. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży z NS, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 3. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w ppkt 2 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy. 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować NS o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może wysłać pismo na adres NS lub mailem na adres info@soft99.pl , sklep@soft99.pl lub poprzez platformę arena.pl 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 7. W okoliczności odstąpienia od umowy sprzedaży NS zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez NS. 8. NS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 9. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym NS został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 11. Klient powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres NS wskazany w pkt I ppkt 1 lit. d) Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował NS o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 12. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: a) świadczenie usług, jeżeli NS wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi NS nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby NS do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli NS świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.Reklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Rodzaj gwarancji: producenta Czas obowiązującej gwarancji: 24 miesiące 12 miesięcy dla przedsiębiorców


Pokaż więcej