Wszystkie kategorie
Moja ArenaZaloguj się lub utwórz konto

AGDmaster_com sprzedawca

Informacje

AGDmaster_com

AGDmaster.com powstał w kwietniu 2014 jako niewielki, dwuosobowy sklep z częściami zamiennymi do sprzętów AGD. W ciągu kilku lat przeszliśmy ogromne zmiany: dziś nasz zespół to ponad 30 zaangażowanych osób z ogromną wiedzą i energią do pracy, każdego dnia obsługujemy tysiące zamówień, przygotowujemy i wysyłamy po 60 000 przesyłek miesięcznie. Codziennie fachowo doradzamy. Nieustannie rozwijamy nasz sklep; wprowadzamy nowe funkcjonalności i udoskonalenia, aby zakupy były łatwe i intuicyjne. Starannie dobieramy dostawców i niezawodne części zamienne - dokładnie sprawdzamy i testujemy oferowane produkty. Posiadamy szeroką ofertę artykułów zamiennych i ciągle ją powiększamy, obecnie jest ich ponad 360 000, to m.in. części do urządzeń marek: Philips, Bosch, Electrolux, Siemens, Makita, Zelmer, Karcher, Hoover, Parkside i innych. Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami. 2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. 3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. Krupnicza 5/1 , 32-123 Kraków 4. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są przykładowo na stronie internetowej: http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html lub wyszukując najbliższy punkt przez wyszukiwarkę internetową np.: https://www.google.pl/search?q=najbliższy+punkt+zbierania+elektrośmieci Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pozyskujemy Pańskie/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje: 1) WESSPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, CSVK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz CSVK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie posiadają łącznie status współadministratorów danych osobowych (dalej łącznie zwani będą: Administratorem). Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: ul. Krupnicza 5/1, 31-123 Kraków, e-mail: kontakt@agdmaster.com 2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 3) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: a) realizacji umów handlowych, których stroną jest Spółka (w tym obsługa procesu reklamacyjnego oraz zwrotu towarów w wyniku odstąpienia), dostarczenie zakupionych towarów oraz fakturowanie klientów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; b) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, podejmowania działań niezbędnych celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.– tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4) Kategorie odbiorców danych osobowych to: a) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe, b) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne, audytowe, marketingowe, c) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT, d) Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora, w tym w grupie przedsiębiorstw. e) Podmioty zajmujące się dostawą zakupionych towarów do klienta (operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy). 5) Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: a) współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; b) stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską; c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 6) Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń Administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później; 7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych; 8) Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 9) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 10) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy miedzy Panem/Panią oraz Administratorem oraz jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a w razie braku ich podania – umowa pomiędzy Panem/Panią a Administratorem lub jednym ze współadministratorów nie może zostać zawarta. 11) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Dane firmy

AGDmaster_com
Krupnicza 5/1
31-123 Kraków
NIP: 6762518282
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

Zadowolenie Klientów jest dla nas najważniejsze. Dajemy Ci możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny i zwrotu zakupionego u nas towaru w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki. WARUNKI ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU: 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając oświadczenie w terminie do 30 dni od dnia wydania towaru. 1.1. Aby odstąpić od umowy należy wysłać do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową (na adres: kontakt@agdmaster.com) lub tradycyjną (na adres: AGDmaster.com, Krupnicza 5/1, 31-123 Kraków). 1.2 Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 1.3 Sprzedający zachęca do skorzystania ze wzoru formularza zwrotów i reklamacji umieszczonego niżej. Wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe, jednak w znaczący sposób usprawnia proces zwrotu. "CSVK Sp. z o.o. sp. k. 31-123 Kraków ul. Krupnicza 5/1 Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer oferty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data zawarcia umowy to . . . . . . . . . . . . . . . data odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)" 1.4 Towar można także zwrócić osobiście u Sprzedającego. 1.5 Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy. 1.6 W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 2. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z towaru. 2.1 Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia podczas transportu. 3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru oraz kosztu najtańszej oferowanej wysyłki zostanie dokonany w terminie czternastu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz zwrotu towaru na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego. 4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 4.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 4.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy 4.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 4.5 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

AGDmaster.com
Księcia Józefa Poniatowskiego 12
32-700 Bochnia

Adres do zwrotów:

Zwrot towaru może zostać dokonany w przypadku spełnienia warunków Odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od otrzymania towaru.Reklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Na wszystkie produkty zakupione w sklepie AGDmaster.com przysługuje prawo do reklamacji z tytułu wady towaru lub niezgodności towaru z umową. Uprawnienie przysługuje przez 12 miesięcy od daty otrzymania zamówienia.