twoje_lampy_pl

RADOSŁAW FISZER

Dane firmy

RADOSŁAW FISZER
Storczykowa 28/5
15-644 Białystok
NIP: 5422694921
REGON: 200000324
Kontakt
E-mail sprzedawcy
sklep@twoje-lampy.pl
Telefon sprzedawcy
85 688 17 75

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
Konsument może odstąpić od umowy informując FISZER o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: RADOSŁAW FISZER, SKLEP Twoje-Lampy.pl, ul. Wysockiego 4, 15-167 Białystok, z dopiskiem „Zwrot”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim FISZER przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował FISZER o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: RADOSŁAW FISZER, SKLEP Twoje-Lampy.pl, ul. Wysockiego 4, 15-167 Białystok, z dopiskiem „Zwrot” wraz z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy FISZER niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FISZER.
Zwrot płatności zostanie dokonany przez FISZER przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
FISZER może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Zwroty

Informacje dodatkowe:

Zwroty


Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, mają Państwo obowiązek poinformować nas, to jest RADOSŁAW FISZER, ul. Wysockiego 4, 15-167 Białystok, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep@twoje-lampy.pl, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta +48 85 688 17 75, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą na adres:

RADOSŁAW FISZER
ul. Wysockiego 4
15-167 Białystok,

z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza - załącznik nr 2 - odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Prosimy o zawarcie informacji jakich produktów dotyczy odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

RADOSŁAW FISZER
ul. Wysockiego 4
15-167 Białystok,

z dopiskiem „Zwrot”.

Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy wynikający z odstąpienia od umowy pokrywa Klient.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie reklamacji


Reklamację z tytułu gwarancji można zgłosić:

1) bezpośrednio w autoryzowanym zakładzie serwisowym danego producenta,

2) za pośrednictwem Sprzedającego osobiście lub wysyłając produkt na adres Działu Reklamacji i Zwrotów.

Adresy autoryzowanych zakładów serwisowych dostępne są w karcie gwarancyjnej lub w dołączonej instrukcji produktu, ewentualnie na stronach internetowych producentów. Można je również otrzymać w naszej firmie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: reklamacje@twoje-lampy.pl lub telefonicznie +48 85 688 17 75.

Reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

Konsument zgłasza do Sprzedającego osobiście lub wysyłając produkt na adres Działu Reklamacji i Zwrotów.

1) bezpośrednio w autoryzowanym zakładzie serwisowym danego producenta,

Warunkiem zgłoszenia skutecznie reklamacji jest przedstawienie w momencie jej zgłaszania:

1) dowodu zakupu produktu;

2) ważnej i wypełnionej karty gwarancyjnej (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie);

3) szczegółów reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację) - w tym celu zalecamy wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem:
www.twoje-lampy.pl/pobieranie/formularz_reklamacji.pdf.
Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować;

4) reklamowanego produktu (po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym, czy jest koniecznie jego odesłanie);

Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki prosimy o spisanie protokółu szkody kurierskiej. Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się niezwłocznie z firmą kurierską (numer telefonu znajduje się na liście przewozowym, na stronie przewoźnika) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki. Prosimy o wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem:
www.twoje-lampy.pl/pobieranie/formularz_reklamacji.pdf.
Następnie prosimy o kontakt z Działem Reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@twoje-lampy.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Działu Reklamacji załączając skan lub kopię protokołu szkody i skan lub kopię formularza reklamacyjnego.

Gwarancja

Gwarancje


Gwarancja - to tryb reklamacji oferowany przez producentów i dystrybutorów.

W ramach gwarancji reklamowany towar podlega naprawie przez autoryzowany serwis.

Zamówiony produkt wysyłany jest do Państwa wraz z dowodem zakupu (fakturą) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji.
Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury) do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu.

Sposób kontaktu z serwisem znajduje się w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej dystrybutora (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi).
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w znalezieniu adresów punktów serwisowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: reklamacje@twoje-lampy.pl lub telefonicznie +48 85 688 17 75.

Punkty odbioru osobistego

Białystok
Twoje-Lampy.pl
Hetmańska 44
15-727 Białystok

O Firmie

Jesteśmy prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem łączącym tradycję z nowoczesnością. Posiadamy stacjonarny salon oświetlenia w Białymstoku oraz sklep internetowy. Proponujemy klasyczne, eleganckie żyrandole, jak też proste w formie lampy nowoczesne. Wprowadzamy do naszego asortymentu rozwiązania na tereny ogrodowe oraz do wnętrz, pragnąc stworzyć kompleksową ofertę dla wszystkich, poszukujących ekonomicznych, funkcjonalnych i efektownych rozwiązań. Spektakularne lampy kryształowe, dekoracyjne systemy LED... Z nami znajdziesz idealne rozwiązanie do każdego pomieszczenia w dowolnym stylu.