sklep_imerco

imerco Przemysław Cierpiał

Dane firmy

imerco Przemysław Cierpiał
ul. Kisielewskiego 18/28
42-215 Częstochowa
NIP: 5732487369
REGON: 240077933
Kontakt
E-mail sprzedawcy
sklep@imerco.com.pl
Telefon sprzedawcy
794 450 948

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Adres do zwrotu:
imerco
Kisielewskiego 18/28lok.9
42-215 Częstochowa

Szczegóły dot. odstąpienia od umowy i zwrotów umieściliśmy w zakładce ZWROTY.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji dot. sposobu odstąpienia od umowy i zwrotu, zapraszamy do kontaktu:
e-mail: sklep@imerco.com.pl | infolinia: 794 450 948

Zwroty

Informacje dodatkowe:

Adres do zwrotów:
imerco
Kisielewskiego 18/28
42-215 Częstochowa
mail: sklep@imerco.com.pl
tel: 794 450 948

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, który udostępnia Sprzedawca.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez konsumenta jest wyłączone w szczególności przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na imerco, ul. Kisielewskiego 18/28lok.9, 42-215 Częstochowa e-mail: sklep@imerco.com.pl tel.: 794 450 948.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
6. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email:porady@dlakonsumentow.pl,
- może złożyć za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Czas na reklamację z tytułu rękojmi - 2 lata, rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Gwarancja

Obsługa gwarancyjna realizowana jest w punkcie sprzedaży w którym nastąpił zakup produktu lub w formie wysyłkowej do punktu sprzedaży, na warunkach opisanych w karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego produktu.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Okres gwarancji: 24 miesiące dla konsumentów
12 miesięcy dla przedsiębiorców

Punkty odbioru osobistego

Częstochowa
imerco
Kisielewskiego 18/28 lok.9 (wjazd od Dmowskiego 1A)
42-215 Częstochowa

O Firmie

imerco
Kisielewskiego 18/28 lok.9
42-215 Częstochowa
nip: 5732487369 regon: 240077933

KONTAKT:
Infolinia: tel: +48 794 450 948
pn-pt od 9.00 - 16.00
mail: sklep@imerco.com.plKim jesteśmy?

Młodym i bardzo energicznym zespołem, ale przede wszystkim jesteśmy rodzicami dlatego gro naszych produktów skierowana jest właśnie do dzieci, bo kto lepiej zrozumie dzieci niż rodzice :)

Nasze produkty?

Nowoczesne o niebagatelnym wyglądzie i w bardzo soczystych kolorach sprawdzamy i nadzorujemy je w czasie projektowania, produkcji i dystrybucji. Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo dlatego wszystkie nasze produkty dla dzieci spełniają europejskie normy bezpieczeństwa.