manada_pl

Grupa MND sp. z o.o.

Dane firmy

Grupa MND sp. z o.o.
Kochanowskiego 14
13-200 Działdowo
NIP: 5711716356
REGON: 367554530
Kontakt
E-mail sprzedawcy
kontakt@manada.pl
Telefon sprzedawcy
577 184 800

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy: kontakt@manada.pl

4. Po wypełnieniu formularza przez Konsumenta, Sprzedawca poinformuje Konsumenta mailowo o możliwości odesłania towaru. Prosimy o nieodsyłanie produktów do momentu potwierdzenia zwrotu przez Sklep.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży)
– od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
– od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony
– od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów
– od dnia zawarcia umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Grupa MND Sp. z.o.o., ul. Kochanowskiego 14, 13-200 Działdowo

12. Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sklep (karton + wypełnienie). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

15. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

16. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

17. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późniejszymi zmianami), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Sklepu wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne – jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

- diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,
- diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia,
- badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,
- regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani
metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.

Zwroty

Informacje dodatkowe:

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY: 14 dni

ADRES DO ZWROTU:
GRUPA MND Sp. z o.o.
Kochanowskiego 14
13-200 Działdowo

KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA
kupujący

Ograniczenie prawa do odstąpienia
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje produkt leczniczy w rozumieniu prawa farmaceutycznego - wydawany bez przepisu lekarza
Art. 3.1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Przepisów ustawy nie stosuje się do umów:

7) dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI:
2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

ADRES DO REKLAMACJI:
GRUPA MND Sp. z o.o.
Kochanowskiego 14
13-200 Działdowo

Dodatkowe informacje
PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: kontakt@manada.pl

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

3. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

4. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary. Prosimy również o zachowanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.

5. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę, która niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

6. Kupujący, po ustawowym terminie przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych produktów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru.

7. Jeżeli otrzymane towary mają wady, Kupujący może także żądać wymiany na towary wolne od wad, albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione,sprzedawca wymieni towary wadliwe na wolne od wad, lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

8. Reklamowane towary należy dostarczyć do drogerii wraz z wypełnionym „Protokołem reklamacji” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Przesyłkę należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA TOWARU” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: GRUPA MND Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 14, 13-200 Działdowo.

9. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sprzedawcę (karton + wypełnienie). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

10. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania w terminie 7 dni roboczych.

11. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Sprzedawca niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

12. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Sprzedawca nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.

13. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

14. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR.

Gwarancja

RODZAJ GWARANCJI:
producenta/dystrybutora

OKRES GWARANCJI:
24 miesiące
12 miesięcy dla przedsiębiorców

O Firmie

MANADA to rodzinna firma działającą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ciągu ponad 25 lat działalności naszej firmy w branży handlowej, zdobyliśmy ogromne doświadczenie, zyskaliśmy renomę na lokalnym rynku, wprowadziliśmy wysokie standardy jakości obsługi klienta, dzięki czemu firma MANADA wyróżnia się na tle innych placówek. Naszą domeną jest wysoki standard obsługi klienta oraz szeroki asortyment preparatów medycznych oferując w szczególności najlepsze marki dermokosmetyków oraz poszukiwanych najczęściej produktów drogeryjnych.

Idąc z duchem czasu zdecydowaliśmy się poszerzyć naszą działalność o sprzedaż internetową. W ten sposób umożliwiamy Klientom możliwość korzystania z naszej szerokiej oferty, o każdej porze dnia w dowolnej lokalizacji. Zaufanie, jakim darzą nas Klienci ciągle motywuje nas do działania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów zatrudniamy doświadczony personel. Wykwalifikowani pracownicy przywiązują bardzo dużą wagę do edukacji i rozwoju zawodowego.