ideapak24

Idea Compakt Mariusz Bednarz

Dane firmy

Idea Compakt Mariusz Bednarz
Radostów Górny 57
59-800 Lubań
NIP: 6131532315
REGON: 021501697
Kontakt
E-mail sprzedawcy
sklep.ideapak@gmail.com
Telefon sprzedawcy
534860377

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

Każdy Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu do 14 dni od kupienia Produktu .Jednocześnie ponosi on koszt odesłania na własny koszt zakupionego produktu .Produkt nie może być używany musi posiadać fabryczne opakowanie .W momencie odstąpienia należy również dosłać dokument zakupu .Może być meilowo

Zwroty

Informacje dodatkowe:

Wszystkie zwroty uszkodzonego towaru przyjmujemy na adres :
Lubań 59800
ul.Chopina 6
Idea Compakt
Do zwrotu należy dołączyć protokół uszkodzenia przez kuriera DPD Brak protokołu stanowi odmowę przyjęcia uszkodzonego towaru.

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

Polityka prywatności sklepu e-shop24.plInformacje o AdministratorzeWłaścicielem Sklepu Internetowego e-shop24.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu oraz portali aukcyjnych jest firma Idea Compakt.

W skład Sklepu wchodzą: witryny internetowe: e-shop24.pl, portale aukcyjne oraz aplikacje na telefony dostępnych w oficjalnych sklepach Windows Market, Google Play Market oraz App Store.Obowiązki informacyjne AdministratoraZapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Idea Compakt wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016. Nr 119. Dalej: RODO).

Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art 12. RODO.Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danychAdministrator sklepu e-shop24.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: ideacompakt@gmail.com we wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych w ramach tego Sklepu.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sklep e-shop24.pl ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie Sklepu.Deklaracja AdministratoraAdministrator Sklepu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania przez niego do określonych Regulaminem Sklepu e-shop24.pl zasad, w szczególności nieudostępnienia swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Sklepu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Sklepie oraz ich aktualizacja.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowychKażdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora Sklepu

Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników i ich zakres:Zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną oferowanej przez Sklep eu-markt : podstawa przetwarzania: art 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy)dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług Sklepu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres email, data urodzenia, lokalizacja (miejscowość),Realizacja celów użytkownika Serwisu – nawiązywanie i utrzymywanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu kontaktów z innymi użytkownikami Serwisu. Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) – wyrażenie zgody następuje poprzez akceptację regulaminu Sklepu e-shop24.pl. Dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika (Użytkownik sam decyduje, czy i jakie informacje chce udostępniać na swój temat, ze świadomością, że są one dostępne i mogą być wykorzystywane przez wszystkie osoby mające dostęp do Serwisu)

Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Sklepu e-shop24.pl, dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP), z którego dokonywane jest połączenie).

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze Sklepu e-shop24.pl.Udostępnianie danych osobowych

Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie - przez cały czas istnienia konta (trwania umowy). Po skasowaniu konta przez Użytkownika są trwale usuwane w ciągu 30 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa Serwisu; dane z kopii są usuwane po upływie maksymalnie 3 miesięcy).

Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej - do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez AdministratoraKażdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,

prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych, przy pomocy formularza kontaktowego lub innych danych kontaktowych Sklepu e-shop24.pl

W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności Sklepu e-shop24.pl

Dane zawarte w Profilu Użytkownika mogą być dobrowolnie przez tego Użytkownika modyfikowane, przy czym brak niektórych wskazanych przez Administratora danych może ograniczyć korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora.W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody

Aby zakończyć przetwarzanie danych osobowych związanych z profilem przez Sklep eumarkt.pl należy usunąć konto w SerwisieWarunki wyrażania zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego.

Polityka plików cookies.

Niniejsza Polityka jest integralną częścią Polityki Prywatności. Korzystając ze sklepu eumarkt wyrażasz zgodę na jej zasady oraz zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.Czym są pliki cookies.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.Pliki cookie używane przez Sklep e-shop24.pl

Stałe Pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.

Sesyjne Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Pliki cookie zapisywane w domenie eu-markt nie zawierają danych osobowych.Pliki cookie podmiotów trzecich.

Analityczne Pliki zapisywane przez:Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.

Rezygnacja (opt-out)

gemiusAudience na potrzeby badania Megapanel PBI/Gemius.

Rezygnacja (opt-out)Reklamowe Pliki zapisywane przez firmy lub usługi realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe na zlecenie Idea Compakt

Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.Zarządzanie plikami cookie.

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może

Gwarancja

Wszystkie Nasze produkty są fabrycznie Nowe i posiadają gwarancje .
Osoba Fizyczna 2 lata
Firma faktura 1 rok
Gwarancja obejmuje wady fabryczne nie powstałe w wyniku błędu lub nie właściwego użytkowania .

O Firmie

Nasza firma to przedsiębiorstwo którego celem nadrzędnym jest zadowolenie Klienta. Firma bazuje na zespole doświadczonych pracowników i ekspertów.

Nasz wewnętrzny kodeks wartości:

Innowacyjność - wiemy, że innowacyjność to siła tworzenia coraz lepszych produktów i rozwiązań.

Zaufanie i partnerskie podejście - tylko dzięki wzajemnemu zrozumieniu można budować długotrwałe, dobre kontakty biznesowe z wzajemną korzyścią dla obu stron. Szczególnie preferujemy otwarty model współpracy z ukierunkowaniem na potrzeby Klienta.

Użyteczność - każdego dnia skupiamy się nad tym aby nasze produkty były jak najbardziej użytecznym i przyjaznym narzędziem. Dzięki temu nasi Klienci mogą podejmować coraz to nowe wyzwania biznesowe.

Komfortowa obsługa Klienta - to główny cel naszych codziennych działań bo zadowolony Klient to źródło naszej wewnętrznej satysfakcji.

Radość tworzenia - dbamy o naszych Klientów i pracowników, bo wierzymy że zadowolony pracownik tworzy najlepsze rozwiązania a najlepsze rozwiązania dają radość naszym Klientom.

Zapraszamy do Współpracy