SisiBaby_pl

Violin Violetta Maksymiuk

Dane firmy

Violin Violetta Maksymiuk
Pereca 2/624
00-849 Warszawa
NIP: 6981566772
REGON: 141759939
Kontakt
E-mail sprzedawcy
biuro@sisibabycare.pl
Telefon sprzedawcy
883157280

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne :
"Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


I Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni kalendarzowych od otrzymania nabytej rzeczy lub - w przypadku usług - zawarcia umowy. Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W ciągu 14 dni należy poinformować o tym fakcie Kupującego a następnie odesłać zakupiony przedmiot tak aby nie uległ uszkodzeniu.
1.1. Zwrot uznaje się za zakończony po zaakceptowaniu przez Kupującego wniosku wysłanego przez Allegro o zwrot prowizji naliczonej od zawartej transakcji. W otrzymanym wniosku należy wybrać odpowiedź "TAK", wówczas wszelkie koszty poniesione od zawartej transakcji zostaną zwrócone Kupującemu przez system Allegro.
1.2. Odstąpienie od umowy zawartej na Allegro; - Należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie (zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Art 30.1), wysyłając je na adres e-mail: violinn@gmail.com Kupujący może skorzystać ze wzorca znajdującego się poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: Violin, ul. Zachodzącego Słońca 8, 01-495 Warszawa.
1.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrotu dokonuje się na nr konta podany w stosownym oświadczeniu woli wysłanego na adres: violinn@gmail.com lub dołączonego do zwracanego nieużywanego produktu.
1.4. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
2. Odstąpienie od umowy oraz dowód zakupu oraz pełnowartościowy produkt (wraz dowodem zakupu i wszystkimi elementami zabezpieczającymi, instrukcją, gratisami należy odesłać na nasz adres).
Prawo zwrotu towaru dotyczy osób tylko i wyłącznie osób fizycznych, zwrot nie przysługuje podmiotom gospodarczym w świetle prawa kodeksu handlowego.
Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.
3. Koszt zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie zwraca kosztu odesłania towaru do sprzedawcy - Klient odsyła towar na własny koszt.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wykonanych (w tym przypadku po wysłaniu towaru umowa na usługę jest traktowana jako wykonana)
5. Brak możliwości odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów zdrowotnych i higienicznych. Zwrotowi i wymianie nie podlegają produkty, w przypadku których istnieje ryzyko, że zostały użyte przez Klienta, a których użytkowanie przez różnych użytkowników może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia, takie jak np. laktatory aspiratory, bez separacji mediów.
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
6. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Oświadczam, że firma Violin zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ,,Rozstrzyganie sporów konsumenckich''.

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


II Pozostałe informacje nie zawarte w regulaminie:

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu lub co do oferowanych przez sprzedającego produktów, kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do sprzedającego, który udzieli kupującemu stosownej informacji.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) KC przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Formularz należy pobrać pod adresem: http://goo.gl/ngHJmu

Zwroty

Informacje dodatkowe:

I Zasady zwrotów

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni kalendarzowych od otrzymania nabytej rzeczy lub - w przypadku usług - zawarcia umowy. Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W ciągu 14 dni należy poinformować o tym fakcie Kupującego a następnie odesłać zakupiony przedmiot tak aby nie uległ uszkodzeniu.

1.1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość; - Należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie (zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Art 30.1), wysyłając je na adres e-mail: firmaviolin@gmail.com Kupujący może skorzystać ze wzorca znajdującego się poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: Violin, ul. Zachodzącego Słońca 8, 01-495 Warszawa

1.2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrotu dokonuje się na nr konta podany w stosownym oświadczeniu woli wysłanego na adres: firmaviolin@gmail.com lub dołączonego do zwracanego nieużywanego produktu.

1.3. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

2. Odstąpienie od umowy oraz dowód zakupu oraz pełnowartościowy produkt (wraz dowodem zakupu i wszystkimi elementami zabezpieczającymi, instrukcją, gratisami należy odesłać na nasz adres). Prawo zwrotu towaru dotyczy osób tylko i wyłącznie osób fizycznych, zwrot nie przysługuje podmiotom gospodarczym w świetle prawa kodeksu handlowego. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

3. Koszt zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie zwraca kosztu odesłania towaru do sprzedawcy - Klient odsyła towar na własny koszt.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wykonanych (w tym przypadku po wysłaniu towaru umowa na usługę jest traktowana jako wykonana)

5. Brak możliwości odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Arena.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (np laktator, aspirator i tp), które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Oświadczam, że firma Violin zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ,,Rozstrzyganie sporów konsumenckich''. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

II Pozostałe informacje nie zawarte w regulaminie:
1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu lub co do oferowanych przez sprzedającego produktów, kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do sprzedającego, który udzieli kupującemu stosownej informacji.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) KC przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.
Formularz należy pobrać pod adresem: http://goo.gl/ngHJmu

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

I Warunki reklamacji

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski poprzez oficjalną dystrybucję poszczególnych producentów.
2. Produkty posiadają gwarancję producenta importera lub sprzedawcy obowiązującą na terytorium Polski. Warunki realizacji gwarancji są określane przez gwaranta w sposób zwyczajowo przyjęty. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia/skrócenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.
3. Gwarancja nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W trakcie odbioru zalecamy sprawdzić przesyłkę. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wszelkimi kosztami jakie poniósł w związku z nieuzasadnioną reklamacją lub nieuzasadnionym zwrotem konsumenckim. W szczególności kosztami usług serwisowych diagnozowania przechowywania oraz spedycji przedmiotowych produktów.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub urządzenia wynikającego z nieprawidłowego użytkowania, zamykania, mocowania, przykręcania oferowanych akcesoriów.


II Opis procedury reklamacji:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: violinn@gmail.com lub w formie pisemnej na adres do reklamacji i zwrotów.
2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nazwę użytkownika Arena.pl,
- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. W miarę możliwości prosimy o dołączenie fotografii przedstawiającej defekt, ułatwi to dalsze postępowanie reklamacyjne. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji. Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
4. Jeżeli reklamowany produkt nie będzie zawierał formularza reklamacyjnego z opisaniem problemu firma może skontaktować się z reklamującym. W przypadku problemu z kontaktem będziemy czekać do momentu aż reklamujący skontaktuje się z firmą.


III Pozostałe informacje nie zawarte w regulaminie:

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu lub co do oferowanych przez sprzedającego produktów, kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do sprzedającego, który udzieli kupującemu stosownej informacji.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) KC przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Formularz reklamacyjny należy pobrać pod adresem: http://goo.gl/SBo11H

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adres do reklamacji:
SisiBaby
Zachodzącego Słońca 8
01-495 Warszawa

Gwarancja

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski poprzez oficjalną dystrybucję poszczególnych producentów.

2. Produkty posiadają instrukcję oraz gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terytorium Polski. Warunki realizacji gwarancji są określane przez gwaranta w sposób zwyczajowo przyjęty. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia/skrócenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.

3. Gwarancja nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się jeszcze w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezwykle istotne i pomocne przy reklamowaniu ewentualnych uszkodzeń lub braków w przesyłce powstałych w trakcie transportu z winy firmy Kurierskiej.

Punkty odbioru osobistego

Warszawa
SisiBaby
Zachodzącego Słońca 8
01-495 Warszawa

O Firmie

SisiBaby® marka powstała z myślą o Nowych Rodzicach i ich Dziecku. Zespół młodych osób, dynamicznie podąża za nowymi trendami oraz nowościami wybierając to co najlepsze.
Dzięki nieustannej pracy i doskonaleniu staramy się aby nasze produkty były niezastąpione i przede wszystkim najlepsze jakościowo w porównaniu z drogimi produktami ogromnych zachodnich korporacji sprzedających pod płaszczykiem polskich firm.

Dzięki stałej współpracy z najlepszymi, najbardziej znanymi fabrykami produkty SisiBaby spełniają rygorystyczne normy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej oraz USA
Kupując akcesoria marki SisiBaby kupujecie nie tylko produkt ale doskonałą jakość i profesjonalną obsługę oraz wsparcie kiedy jest ona najbardziej potrzebna.
Dodatkowo wykonujemy importem produktów dla dzieci na indywidualne zamówienie klienta. Organizujemy transport w systemie door to door.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Infolinia:
tel: +48 883 157 280
tel: +48 505 676 671
e-mail: violinn@gmail.com
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00
sobota - niedziela: zamknięte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adres sklepu:
SisiBaby
ul. Zachodzącego Słońca 8
01-495 Warszawa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dane firmy:
Violetta Maksymiuk "Violin"
ul. Pereca 2/624
00-849 Warszawa
REGON: 141759939
NIP: 698-156-67-72