MaroolPL

MAROOL Marek Licznerski

Dane firmy

MAROOL Marek Licznerski
Rumienica 24
14-260 Lubawa
NIP: 7441646404
REGON: 281573152
Kontakt
E-mail sprzedawcy
licznerskimarek@gmail.com
Telefon sprzedawcy
512050271

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Informacje dodatkowe:

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.
Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 5 poniżej.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich).
4. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane e-mailem lub pocztą.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych
w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
5.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
5.2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.3. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi płatność za towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
2. Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.
2.2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej..

Zwroty

Adres do zwrotów: Bobyk Marool Marek Licznerski Hołuczków 14 38-535 Tyrawa Wołoska


Informacje dodatkowe:

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy).
Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie 512 050 271 lub e-mailem licznerskimarek@gmail.com . Towar nie spełniający powyższych zasad nie zostanie przyjęty do zwrot.

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do zwrotów: Bobyk Marool Marek Licznerski Hołuczków 14 38-535 Tyrawa Wołoska

Informacje dodatkowe:

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się że Sprzedającym.
2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji, należy przedstawić dowód zakupu towaru.
3. Klient zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail: licznerskimarek@gmail.com lub telefonicznie 512050271. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia , nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.
6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
7. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających w/w warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto bez potrącania kosztów manipulacyjnych. . Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

Gwarancja

Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub gwarancją własną sklepu.
Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej.
Okres gwarancji:
24 miesiące dla konsumentów
12 miesięcy dla przedsiębiorców

O Firmie

MAROOL Marek Licznerski
Rumienica 24
14-260 Lubawa