4kidspoint_pl

GRUPA SILESIA ALEKSANDRA BAŁON

Dane firmy

GRUPA SILESIA ALEKSANDRA BAŁON
ul. Andrzeja Brody 79
43-450 Ustroń
NIP: 5482585928
REGON: 242993315
Kontakt
E-mail sprzedawcy
bok2@4kidspoint.pl
Telefon sprzedawcy
327206996

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Zwroty

Adres do zwrotów: GRUPA SILESIA ALEKSANDRA BAŁON ul. Andrzeja Brody 79 43-450 Ustroń


Informacje dodatkowe:

Prawo do odstąpienia od umowy
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na Arenie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: bok@4kidspoint.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: ul. Brody 79, 43-450 Ustroń.
5.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy; oświadczenie można również złożyć pisząc na adres e-mail bok@4kidspoint.pl: [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Arena[numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Arena: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
6. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
7. Brak możliwości odstąpienia od umowy - kiedy nie przysługuje.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Areny nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze przetargu publicznego;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.Oświadczenie Sprzedawcy
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy (np. w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy).

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do zwrotów: GRUPA SILESIA ALEKSANDRA BAŁON ul. Andrzeja Brody 79 43-450 Ustroń

Informacje dodatkowe:

**Opis procedury reklamacyjnej** Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej (większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt). Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [adres e-mail], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. **Adres do reklamacji** Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Na prośbę Kupującego Sprzedający może kontaktować się z producentem celem realizacji procesu reklamacji. W takim przypadku adres do realizacji reklamacji to: GRUPA SILESIA, ul. Brody 79, 43-450 Ustroń.

Gwarancja

Gwarancja producenta
Produkty oferowane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach ErgoPoint / ComfortPoint / 4kidsPoint / Durable.cieszyn i/lub na stronach producenta produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. W przeważającej części produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Lokalizacje punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych (załączniki do produktów) oraz na stronach internetowych producentów. Niektóre produkty posiadają kartę gwarancyjną wewnątrz fabrycznie zamkniętego i opieczętowanego opakowania. W takim przypadku karta gwarancyjna produktu może nie być ostemplowana, co jednakże daje pewność, że produkt przez nikogo wcześniej nie był otwierany. Jeśli otrzymają Państwo kartę gwarancyjną bez stempla prosimy o kontakt.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja producenta / dystrybutora dla konsumentów 24 m-ce lub dla przedsiębiorstw - 12 miesięcy

O Firmie

Sklep internetowy ErgoPoint / ComfortPoint / 4kidsPoint / Durable.cieszyn na portalu Arena.pl prowadzony jest przez: GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon, z siedzibą w Ustroniu (kod pocztowy 43-450), ul. Brody 79, posiadającą nr NIP 5482585928, nr REGON 242993315. Podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

Skontaktujesz się z nami poprzez:

- Tel. kom. +48 575 361 914
- Tel. 32 720 69 96
- Fax 32 720 69 86
- E-mail bok@4kidspoint.pl (4kidsPoint - artykuły dziecięce) ; e-mail info@ergopoint.pl (ErgoPoint - ergonomia i biurowe)
- Adres (do zwrotów / reklamacji / kontaktu): 43-450 Ustroń, ul. Brody 79. Przed zwrotem zadzwoń do nas (ułatwimy zwrot): kom. +48 575 361 914
- Wysyłamy zamówienia jedynie na obszarze Polski. Wysyłka zamówienia poza granice kraju wymaga wcześniejszego kontaktu ze sklepem, uzgodnienia warunków wysyłki oraz wyceny indywidualnej wysyłki.