Kategorie

Konto

Koszyk

thumbnail-1thumbnail-2

VTECH Sło­necz­ny Plac Za­baw 60236

Oferta jest nieaktualna

Opis


Sło­necz­ny Plac Za­baw to we­so­ła, in­te­rak­tyw­na za­baw­ka wspo­ma­ga­ją­ca roz­wój mo­to­rycz­ny dziec­ka. Uczy ko­or­dy­na­cji wzro­ko­wo­-ru­cho­wej dzię­ki ko­ra­li­kom, któ­re na­le­ży pre­cy­zyj­nie prze­pro­wa­dzić na dru­gą stro­nę z na­zwa­mi zwie­rząt i ich od­gło­sa­mi. Uczy ko­lo­rów i al­fa­be­tu. We­so­łe pio­sen­ki za­chę­ca­ją do śpie­wa­nia. Za­baw­ka bo­ga­ta w funk­cje, z przy­ja­zną ko­lo­ry­sty­ką i prze­my­śla­ną kon­struk­cją. Barw­ne zwie­rząt­ka i przy­ja­zne dźwię­ki wpro­wa­dzą dziec­ko w świat ko­lo­rów, na­uczą je kształ­tów i al­fa­be­tu. Ra­do­sne pio­sen­ki za­chę­ca­ją do wspól­ne­go mu­zy­ko­wa­nia, a mo­zli­wośc po­ru­sza­nia ko­ra­li­ka­mi wspo­ma­ga roz­wój mo­to­rycz­ny. Tram­po­li­na Obra­ca­ją­ca się małp­ka Zjeż­dża­ją­cy pie­sek Prze­su­wa­ne ko­ra­li­ki Kla­wisz abc Wiek: 0-3 lat