Kategorie

Konto

Koszyk

thumbnail-1thumbnail-2thumbnail-3

VTECH Jabł­ko z Li­ter­ko­wym Zoo 60136

Oferta jest nieaktualna

Opis


Jabł­ko z Li­te­ro­wym Zoo za­pew­ni dzie­ciom pysz­ną za­ba­wę i spo­rą por­cję na­uki. In­te­rak­tyw­na za­baw­ka stwo­rzo­na jest z my­ślą o ma­lu­chach w wie­ku przed­szkol­nym, któ­re za­czy­na­ją co­raz wię­cej uczyć się i po­zna­wać. Elek­tro­nicz­ne jabł­ko da­je dziec­ku moż­li­wość sa­mo­dziel­nej na­uki al­fa­be­tu, pi­sa­nia, liczb i me­lo­dii, a ru­cho­ma wska­zów­ka – gą­sie­nicz­ka po­mo­że dziec­ku rozpo­zna­wać czas na ze­ga­rze. Pod­czas za­ba­wy dziec­ko wej­dzie w nie­zwy­kle cie­ka­wy świat zwie­rząt i li­ter­ka po li­ter­ce po­zna cie­ka­wost­ki z ni­mi zwią­za­ne. We­so­łe qu­izy są świet­nym roz­wią­za­niem, gdy w po­bli­żu nie ma żad­nych kom­pa­nów do wspól­nej za­ba­wy. Ćwi­czą spo­strze­gaw­czość i za­cie­ka­wią każ­de­go przed­szko­la­ka. Do za­ba­wy za­chę­ci przy­jem­ny głos lek­to­ra, a po­praw­nie wy­ko­na­ne za­da­nia zo­sta­ną na­gro­dzo­ne bra­wa­mi. Dziec­ko ma do wy­bo­ru aż 8 try­bów, w któ­rych otrzy­ma po­le­ce­nia i pro­po­zy­cje za­ba­wy – dzię­ki te­mu roz­wi­nie róż­ne umie­jęt­no­ści i na pew­no się nie znu­dzi. Wy­god­ny uchwyt w kształ­cie list­ka i du­że, pod­świe­tla­ne przy­ci­ski z wy­raź­ną czcion­ką za­pew­nią dziec­ku wspa­nia­łą i bez­piecz­ną za­ba­wę, któ­rej to­wa­rzy­szy 26 róż­nych me­lo­dii i od­gło­sów zwie­rząt. Nau­ka al­fa­be­tu ni­gdy nie by­ła tak przy­jem­na! Pol­ska wer­sja ję­zy­ko­wa 8 wa­rian­tów za­ba­wy Wspo­ma­ga roz­wój ję­zy­ko­wy i mo­to­rycz­ny Pod­świe­tla­ne przy­ci­ski i 26 me­lo­dii 26 przy­ci­sków z li­te­ra­mi i zwie­rzę­ta­mi, wy­god­ny uchwyt Funk­cja au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cza­nia oszczę­dza ba­te­rie Re­gu­la­tor gło­śno­ści Funk­cjo­nal­ne i tr­wa­łe wy­ko­na­nie za­pew­nia dłu­gą i bez­piecz­ną za­ba­wę Wiek: od 2 lat