Kategorie

Konto

Koszyk

thumbnail-1

VTECH Gra­ją­ce Krów­ki 60252

Oferta jest nieaktualna

Opis


Gra­ją­ce Krów­ki to wspa­nia­ła za­baw­ka, któ­ra po­ka­zu­je re­la­cję ma­ma­-dziec­ko. Gra­ją­ce Krów­ki to za­baw­ka z ka­te­go­rii „VTech Li­nia Me­lo­dycz­na”. Po ze­tknię­ciu bu­ziek ma­my krów­ki i jej ma­leń­stwa sły­chać od­głos bu­ziacz­ka. Du­ża krów­ka po­sia­da ru­cho­mą gło­wę i wy­po­sa­żo­na jest w trzy przy­ciski me­lo­dycz­ne. Przy­cisk – sło­necz­ko uru­cha­mia we­so­łe dźwię­ki, któ­re na­stra­ja­ją do za­ba­wy już od ran­ka; przy­cisk – tę­cza włą­cza ra­do­sne me­lo­die, któ­re umi­lą za­ba­wę w cią­gu dnia; przy­cisk – księ­życ uru­cha­mia spo­koj­ne me­lo­die na­stra­ja­jąc dziec­ko do snu. Kla­wisz z ry­sun­kiem tę­czy jest pod­świe­tla­ny, dzię­ki cze­mu za­ba­wa jest jesz­cze cie­kaw­sza. Obie krów­ki ma­ją kó­łecz­ka, więc dziec­ko z ła­two­ścią bę­dzie się ni­mi ba­wić. To świet­na za­baw­ka, któ­rą moż­na ba­wić się ra­zem z dziec­kiem w tym sa­my cza­sie. Czuj­nik buź­ki 3 przy­ci­ski me­lo­dycz­ne Nóż­ki – kół­ka Wiek: 9m+

Najczęściej kupowane

PayPo

Kula Labirynt 3D – gra logiczna
Kula Labirynt 3D – gra logiczna

-21%

63,00 zł

49

,70 zł

BAJTLE_PL

4.9