Dzieło pióra ppłk. Orthlieba, jednego z najświetniejszych oficerów lotnictwa francuskiego podczas wielkiej wojny i długoletniego profesora taktyki lotnictwa w paryskiej Wyższej Szkole Wojennej, zostało, na zapytanie naszego M. S. Wojsk., oficjalnie zalecone przez francuskie Ministerstwo Wojny, jako najlepsza w ich literaturze książka o lotnictwie francuskim w czasie wojny światowej, zasługująca na spolszczenie przed wszystkimi innymi, traktującymi o tym przedmiocie. Dlatego też dzieło to ukazuje się obecnie w tłumaczeniu na język polski i co warto z naciskiem podkreślić jest to pierwsza w ogóle książka o lotnictwie w języku obcym, ukazująca się w polskim tłumaczeniu. Różne bowiem względy i nasze warunki spowodowały, że pomimo wielkiego braku w naszej literaturze poważnych prac o lotnictwie wojskowym ? nie przełożono dotąd na język polski nic z tak niezwykle bogatej obcej literatury o wojskowym zastosowaniu lotnictwa.