-63 %
Angry Birds - Figurki Kolekcjonerskie Czteropak PROMOCJA zdjęcie 1
Angry Birds - Figurki Kolekcjonerskie Czteropak PROMOCJA zdjęcie 2
Angry Birds - Figurki Kolekcjonerskie Czteropak PROMOCJA
Przepraszamy, ale ten produkt w obecnej chwili jest niedostępny.
Wysyłka
1 - 2 dni 15,00 zł
Program Ochrony Kupujących
Bezpieczeństwo zakupu gwarantuje Program Ochrony Kupujących
Opis

Kolekcjonerskie mini-figurki - kształty jak w filmie. 

Zabawka dla dzieci w wieku 4+

Grupa wiekowa: 4+

Wymiar: 10,5x10,5x10,5 cm

Waga jednostkowa [kg]: 0,190Płatność i dostawa
Płatności
Przelewy 24
Blik
Płatność przy odbiorze
Przygotowanie i wysyłka
24 h
Dostawa
Koszt Sposób dostawy Sposób płatności Czas dostawy
15,00 zł Kurier z góry 1 - 2 dni
20,00 zł Kurier przy odbiorze 1 - 2 dni
 • Kurier
 • z góry
 • 1 - 2 dni
 • 15,00 zł
 • Kurier
 • przy odbiorze
 • 1 - 2 dni
 • 20,00 zł
 • Reklamacje

  1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli Klientem nie jest Konsument. 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument ma prawo: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. 6. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne Produktu zawierało: (1)informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; (3) dane kontaktowe składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji. 7. W zakresie składania reklamacji Konsument powinien skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sklep. 8. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres: Blooms, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: blooms.office@gmail.com Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Blooms, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce. 11. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Jeśli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w momencie sprzedaży.
 • Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Blooms.pro w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: - od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu); - od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach. 2. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego Blooms.pro zlecił realizacje usługi oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem wskazanego w § 10 ust 1 terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. 3. Konsument, który wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy wskazanego w § 10 ust 1 traci prawo do odstąpienia od umowy, chyba że nie dostarczył mu informacji o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy. 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827): a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) zawartej w drodze aukcji publicznej; l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 5. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wydrukować wzór znajdujący się tutaj). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu. 7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Spółka nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Spółkę w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”. 8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Spółce produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu: a) poprzez odesłanie takiego produktu lub produktów do DRIZ, z adnotacją „DRIZ – Odstąpienie”, przy czym, ze względów systemowych, zwrotu produktów dostarczonych poprzez firmę kurierską (to jest DHL) począwszy od dnia następującego po dniu odebrania przesyłki z tymi produktami. 9. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 • Zwroty

  czas na odstąpienie od umowy: 14 dni adres do zwrotu: Blooms ul. Hauke Bosaka 1 25-217 Kielce Polska Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą mailową na adres blooms.office@gmail.com W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie,a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym dostaliśmy od Państwa zwracany towar . Zwrotu płatności dokonamy przelewem na podane w formularzu konto bankowe. Zwrot płatności następuje po otrzymaniu produktu i sprawdzeniu czy dana rzecz nie nosi śladów użytkowania. Zwroty są akceptowane tylko i wyłącznie z dołączonym wypełnionym formularzem (preferujemy przesłanie wcześniej scanu na maila, oryginał musi być dołączony wraz z dokumentem zakupu- paragonem lub fakturą - do przesyłki zwrotnej). Produkt należy odesłać na adres: Blooms, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce, z dopiskiem „ZWROT” niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 • Gwarancja

  1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej; b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
Strona sprzedawcy ≫
BLOOMS
GB Granites Sp. z o.o.
ul. Bodzentyńska 10/203
25-308 Kielce
NIP: 6572918400
REGON: 361781495
Formularz kontaktowy ≫
E-mail sprzedawcy
blooms.office@gmail.com
Telefon sprzedawcy
888522038
Powered by
Beyond
New Connect
PayU
SGB
Mastercard
Santander